Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
A A A
Wersja dla niedowidzących

Informacje

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.


Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju  ul. 1 Maja 10, pokój nr 3, (parter) w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Informacji na temat dodatku udzielają pracownicy GOPS pod numerem telefonu: 41 377 6039 wew. 35 .

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga:
Jednocześnie tut. Ośrodek informuje, iż  Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.  Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych.

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWY 2023/2024

 

 

1. 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

2. 27 LISTOPADA 2023 r.

3. 19 GRUDNIA 2023 r.

4. 26 STYCZNIA 2024 r.

5. 27 LUTEGO 2024 r.

6. 26 MARCA 2024 r.

7. 26 KWIETNIA 2024 r.

8. 24 MAJA 2024 r.

9. 25 CZERWCA 2024 r.

10. 29 LIPCA 2024 r.

11. 28 SIERPNIA 2024 r.

12. 26 WRZEŚNIA 2024 r.

Przerwa w wydawaniu zaświadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju w przypadku osób fizycznych lub członków ich gospodarstw domowych uzyskujących dochody z gospodarstwa rolnego dotyczy terminu od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w: – przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku; – ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku. W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, GOPS nie ma możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie może wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

W dniu 1 stycznia 2024 r. wchodzi z życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Ustawa kierowana jest do osób z niepełnosprawnością, wprowadza także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski, bez względu na osiągany przez tę osobę dochód. Świadczenie wspierające nie będzie przyznawane „z automatu” osobie z niepełnosprawnościami. Aby je uzyskać trzeba będzie złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wnioski będzie można składać od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m. in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem oraz jej wiek i zdolność do pracy. Świadczenie wspierające otrzyma osoba, która uzyska minimum 70 punktów.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli od stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia (87-100 pkt).

W kolejnym roku dla osób ze średnim poziomem potrzeb wsparcia (78-86 pkt). Natomiast od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeb wsparcia (70-77 pkt).

Kwota świadczenia będzie zróżnicowana i uzależniona od ustalonej potrzeby wsparcia, czyli uzyskania odpowiedniej liczby punktów. Przysługiwać będzie w wysokości od 40 % do 220 % renty socjalnej. Obecnie renta socjalna wynosi 1588,44 zł brutto, czyli świadczenie wspierające wyniesie od ok. 700 zł do ok. 3.500 zł.

Obsługą i wypłacaniem świadczenia wspierającego będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która otrzyma decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego tylko w formie elektronicznej.

Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało osobie z niepełnosprawnością, jeżeli przebywa np. w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czy też została umieszczona w zakładzie karnym lub schronisku dla nieletnich oraz jeśli pobiera tożsame świadczenia za granicą.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało rodzicom lub innym osobom, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością do 18 roku życia. Po ukończeniu przez dziecko 18 lat, jako osoba pełnoletnia będzie mogła ubiegać się o świadczenie wspierające.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie przysługiwało opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie tylko na jedno. Jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. Opiekun, który będzie pobierał świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia i dorabiania do świadczenia bez limitu dochodu.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które dotychczas nie pobierały świadczeń opiekuńczych, nie będą mogły ubiegać się już o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne osoby dorosłe.

Prawa nabyte opiekunów – można zostać w „starym systemie”

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy obecnie otrzymują świadczenia opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyjne (ŚP), specjalny zasiłek opiekuńczy (SZO) lub zasiłek dla opiekuna (ZDO) będą mogli otrzymywać je na dotychczasowych zasadach. Dotyczy to również opiekunów, którzy nabędą prawa do świadczeń opiekuńczych przed wejściem w życie ustawy (do dnia 31 grudnia 2023 r.).

Osoby, które będą otrzymywały świadczenia opiekuńcze na „starych” zasadach, nie będę jednak mogły podjąć zatrudnienia i dorabiać do tych świadczeń. Opiekunowie, którzy nabędą prawa do końca 2023 r. będą mogli wybrać czy pozostają przy świadczeniach opiekuńczych według starych zasad, czy przechodzą na nowy system. Natomiast wszyscy, którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne po dniu 1 stycznia 2024 r. będą otrzymywali wsparcie już na nowych zasadach. Nie będą mieli prawa do świadczenia na „starych” zasadach.

k11

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rusza nabór wniosków do edycji 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

  Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

 

 

Gmina Solec-Zdrój przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 ”, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju. Program finansowany jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego. Celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Gmina pozyskała 500310,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego, wkład własny 560,00 zł.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy Solec-Zdrój.

Limit godzin usług asystencji osobistej zaplanowanych w 2023 roku na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 510 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

- 420 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności

- 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Obecnie wsparciem osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 ” jest 24 osoby.


Szczegółowych informacji na temat programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 ” można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, w godz. od 7:00 do 15:00 lub pod nr tel. 413776039 wew. 35.kkk.png

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju, informuje, że w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój 3, parter) można składać wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. Powyższe wnioski można składać do 29.02.2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryteria dochodowe.

Zwrot otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

 1. 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
 2. 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Do wniosku o refundację podatku VAT załącz:

 1. umowę z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
 2. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez to przedsiębiorstwo energetyczne oraz
 3. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.
Klauzula informacyjna.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju zatrudni asystenta rodziny na ½ etatu na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Wymagane wykształcenie wyższe – o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną (zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. 2011 Nr 272 poz. 1608) lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.


Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec- Zdrój lub pod nr telefonu: 41 3776039 wew. 35.

 

Loga