Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

FierFox Google Chrome Opera Internet Explorera Safari
A A A
Wersja dla niedowidzących

Informacje

plakat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju

ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w Solcu- Zdroju

Przewidywane rozpoczęcie pracy na stanowisku: 08.04.2021r.

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne: 

  1. wykształcenie minimum podstawowe oraz posiadanie dyplomu ukończenia kursu lub szkoły na jednym z kierunków:

- pielęgniarka dyplomowana,

- opiekunka domowa,

- opiekunka środowiskowa,

- opiekun medyczny,

- opiekun osoby starszej,

  1. obywatelstwo polskie (lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - posiadanie znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
  2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  5. nieposzlakowana opinia,  

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju został wyznaczony nowy Inspektor Ochrony Danych. 
 
Pan Zbigniew Murjas
e-mail: zbigniew.murjas@cbi24.pl ;
 
tel: 570-005-331
 
 
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu- Zdroju.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SOLCU – ZDROJU

 

 

 informuje, że od dnia 01.10.2020 r. rozpoczyna wydawanie skierowań

 

 

na artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

 

 

Żywnościowa 2014- 2020, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się

 

 

do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu-Zdroju wraz z kompletem

 

 

dokumentów potwierdzającym wysokość dochodu rodziny.

Loga